• ANASAYFA
 • HİZMETLERİMİZ
 • İhracat Destekleri Danışmanlığı

İhracat Destekleri Danışmanlığı

MAL VE HİZMET İHRACATI

MAL İHRACATI DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı özellikle ihracata yönelik olan faaliyetleri desteklemektedir. Böylece şirketlerimiz yurtdışına açılma sürecinde ihracat desteklerinden faydalanarak daha kolay planlama ve hazırlık yapabilmektedir.

Hazırlık süreci sonrasında şirketlerimiz pazarlama ve markalaşma konusunda Bakanlığın yine ihracatdesteklerinden faydalanarak ihracat kapasitelerini artırmaları mümkündür.

İhracata yönelik devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu desteklervasıtasıylayurtdışına açılma süreçlerinde firmalarımıza kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

İhracat Destekleri Bakanlık tarafından; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç olgunlukseviyesinde dizayn edilmiştir.

Firmalar ihracat destekleri başvurusundan sonuçlandırmaya kadar tüm süreçleri dijital ortamda, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmektedir.

DESTEK UNSURLARI

Pazara Giriş Belgesi Desteği

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750.000 TL'ye kadar desteklenir.

 Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

  Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL'ye kadar desteklenir.

 Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL'ye kadar desteklenir.

 Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

Yurt Dışı Fuar Desteği

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL'yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL'yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL'yi geçemez.

Yurt İçi Fuar Desteği

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2'sinde genelge de belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranda, 80.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL'ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt Dış Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL'ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL'ye kadar çıkarılabilir.

Yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin destek kapsamında olup, desteklenen tutar ödenen faiz giderinin %50'sini aşamaz.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

 Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.

Birim Kira Desteği

Şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir.

 Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

Tanıtım Desteği

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye'de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt dışı birimi bulunmayan  ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye'de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL ‘ye kadar desteklenir.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Tasarımcı Şirket Ve Tasarım Ofisi Desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Gemi Ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Marka Ve TURQUALITY® Desteği

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000 TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL'ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

HİZMET İHRACAT DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı özellikle ihracata yönelik olan faaliyetleri desteklemektedir. Böylece döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması hedeflenmektedir.

Faydalanabilecek Kurumlar:

A-) İşbirliği kuruluşları: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile sektörel çatı kuruluşlarını ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşları,

B-) Sektörel Bazda Destek Alanlar:

 1. Eğitim Desteğinde Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları,
 1.  Fuar Desteğinde Yararlanıcı: Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veren, Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Gayrimenkul Desteğinde Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Desteğinde Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları,
 1. Lojistik ve Taşımacılık Desteğinde Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Sağlık ve Spor Turizmi Desteğinde Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Yönetim Danışmanlığı Desteğinde Yararlanıcı:  Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Yeşil Hizmetlere Desteğinde Yararlanıcı:  Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve diğer kurum ve kuruluşları,
 1. Diğer Sektörlere Desteğinde Yararlanıcı:  : Türkiye’de yerleşik olup;

- Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması),

- Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri,

- Patent danışmanlığı faaliyetleri,

- Uygunluk değerlendirme faaliyetleri,

- Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri,

Tescil Ve Koruma Desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

Acente Komisyon Desteği

Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesi, film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımının yapılması ve sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösterenlerin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında desteklenir.

Tanıtım Heyeti Desteği

Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında desteklenir.

Akademisyen İstihdam Desteği

Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık desteklenir.

Birim Kira Desteği

Yararlanıcıların(Eğitim ve Sağlık sektörlerinde işbirliği kuruluşları da dahil) en fazla 5 biriminin (Eğitim ve Sağlık sektörlerinde 25 birim) vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında desteklenir.

Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve işbirliği kuruluşları için %60 oranında desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti Ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

İşbirliği kuruluşlarını, Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirdikleri; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışındaki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında yıllık desteklenir.

Yarışma Ve Etkinlik Desteği

İşbirliği kuruluşlarının eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstri, lojistik ve taşımacılık, sağlık, spor ve yönetim danışmanlığı sektörlerine  yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGESİ

Vergi, resim ve harç İstisnası Belgesi, (VRHİB) ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı bir takım hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir. Mezkur sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.

E-Mail  : info@populerdanismanlik.com

Telefon : +90 212 442 03 03

 

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın