• ANASAYFA
 • BLOG
 • Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamasında fazla veya yersiz ödemelerin işverenden kaynaklı olup olmadığı konusunda tereddüt oluşturan konuları değerlendirmek için il müdürü başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon oluşturulacak.

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamasında fazla veya yersiz ödemelerin işverenden kaynaklı olup olmadığı konusunda tereddüt oluşturan konuları değerlendirmek için il müdürü başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon oluşturulacak.

Kısa çalışmada fazla veya yersiz ödeme

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin olarak İŞKUR’a gelen geri bildirimlerde;

 • İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı zamanda nakdi ücret desteğine başvurulmuş olmasından,

 • İşverenlerce kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için SGK’ya bildirim yapılmamasından,

 • İşverenin bilgisi olmadan işçinin başka işyerinde çalışmaya başlamasından,

 • İşçinin raporunun geç bildirilmesinden ya da ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle zamanında sisteme kaydedilememesinden,

 • İşçinin askere gidişinin işverence Kuruma süresinde bildirilmemesinden,

 • Tam zamanlı çalışan işçinin işverence bildirilmesinden,

 • SGK kayıtlarından tespit edilemeyen emekli çalışanların işverence bildirilmesinden,

Kaynaklanan fazla ödemelerin terkin edilip edilmeyeceği ve oluşturulan komisyonun fonksiyonunun ne olduğu ile hizmet merkezlerinde de oluşturulup oluşturulamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü ifade edilmektedir.

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin fazla ve yersiz ödemelerin terkini hususunda yaşanan tereddütler konusunda İŞKUR Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde;

 • İşverenin bilgisi dışında işçinin bir başka işyerinde çalışmasından kaynaklanan ve işçilerin borçlandırıldığı haller dışında yukarıda tereddüde düşüldüğü belirtilen hususların işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklandığı ve terkin işleminin yapılabileceği,

 • Bununla birlikte, işçinin bir başka işyerinde çalıştığının işverenin bilgisi dahilinde olduğunun anlaşıldığı hallerde de (işverenle yazılı olarak irtibat kurulmak suretiyle belirlenir) yine terkin işleminin yapılabileceği değerlendirilmiştir.

Oluşturulan komisyon ayrıca, oluşan fazla ödemelerin; Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olup olmadığı, fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olup olmadığı ve işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı (uygunluk tespiti dışındaki denetim raporlarından veya 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı) hususlarını da değerlendirecektir.
 

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın